افزایش اطلاعات و به روز بودن

عرصه تجهیزات حفاظتی به سرعت در حال تغییر و پیشرفت است، از این رو به روز رسانی دائمی تجهیزات و آموزش نیروی انسانی به یکی از خط مشی های اصلی این شرکت تبدیل شده است.